اعضاء ستاد مسابقه طرح ماندگار

رئیس ستاد طرح ماندگار فرهنگی:

دکتر بهروز میرزا


هیات سیاستگذاری و داوران:

دکتر میر ابراهیم صدیق

دکتر  حامد ثابت

مهندس رامین تهوری

حاج آقا عبد الله انصاری

دکتر سارا حمزه لو

حاج آقا ابوالفضل الیاسی

مهندس فرهاد نوروزیان

دکتر رضا جمالپور

دکتر  سیامک پناهی

دکتر محمد رحمانی

مهندس مینو لفافچی

دکتر مهرنوش قدسی

دکتر محسن قنبری

خانم طاهره خدایاری

 


هیات اجرایی:

دکتر سارا حمزه لو

مهندس  رامین تهوری

حاج آقا ابوالفضل الیاسی

خانم طاهره خدایاری

مهندس  مجید غفوری


دبیر اجرایی:

مهندس رامین تهوری