شرایط طرح

۱-بر اساس معماری ایرانی اسلامی و در ارتباط کالبدی و مفهومی منطبق با محیط دانشگاهی شامل مواردی از قبیل : یادمان شهدا، ساخت تندیس یا سردیس مفاخر ملی و بومی ، المانهای فرهنگی ، هنری، علمی،دینی و ...باشد.

۲-طرح بایستی جنبه فرهنگی فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان بزرگترین مجموعه دانشگاهی کشور به خوبی معرفی کند و نقش این دانشگاه را در ترویج فرهنگ اسلامی برجسته تر سازد و دارای انسجام کامل در کلیات باشد و از قالبهای متنوع هنری ، برای عرضه مفاهیم فرهنگی ایرانی اسلامی استفاده شده باشد.

۳-طرح  بایستی با نمایه های مشخص و غیر تکراری بوده  و حتی الامکان با استفاده از مصالح سبک قابلیت نصب و اجرا داشته و از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد.

۴- طرح قابلیت ماندگاری داشته و با اقلیم منطقه سازگار باشد و به مرور زمان دستخوش فرسایش ، خوردگی،تغییر رنگ و .....نشود و نور پردازی مناسب در شب در ان لحاظ شده باشد و همچنین از چهار منظر دارای دید مناسب باشد.