۰۲:۵۱ - چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷

اخبار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نظر دارد نسبت به ارائه طرح ماندگار فرهنگی با عنوان نمادی جهت معرفی این واحد واقع در محوطه دانشگاه اقدام نماید.

لذا از کلیه هنرمندان ، اساتید ،تندیس سازان ،معماران و دانشجویان کشور بلاخص در سطح استان البرز دعوت بعمل می آید،تا طرح های پیش نهادی خود را به آدرس دبیر خانه مسابقه طرح ماندگار فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ارسال نمایند.